HunniaNet

 

 

"Aki uralja a múltat, az uralja a jövőt is, aki uralja a jelent, az uralja a múltat is"
(Orwell)

Megosztom a Twitteren! Megosztom a Facebook-on! Felveszem a Google könyvjelzőim közé! Megosztom a Startlapon! Nyomtatóbarát verzió

Holocaust-tagadó vagyok és nem félek!

Szittyakürt
2010. március 12.
 
Nos, miért akarja valaki a tanulmányának ezt a címe adni: "Holocaust-tagadó vagyok"? Engedjék meg, hogy megmagyarázzam. MindenekelÅ‘tt, én nem tagadom, hogy a nemzetiszocialisták kiközösítették és üldözték a zsidókat az 1930-as és 40-es években. Készségesen elismerem ezt a tényt. Nem tagadom, hogy százezreket küldtek "koncentrációs táborokba" Németországban, Ausztriában, Franciaországban és Lengyelországban. Nem tagadom, hogy sok európai a nemzetközi zsidó­ságot problematikusnak és parazitának látta az 1930-as és 1940-es években, és nem tagadom, hogy szá­mos zsidó vesztette az életét a második világháború alatt. Amit én tagadok, az az, hogy hat millió halt meg. Nem vagyok hajlandó elfogadni ezt a számot, elsÅ‘­sorban azért, mert ez az, amit köteles lennék elhinni.
Holocaust-tagadó vagyok, mert számos európai kor­mány gyáván börtönbe csukja polgárait azért, mert megkérdÅ‘jelezik (nem tagadják) a holocaustot - egyi­kük sem (senki sem) tagadja, hogy a nácik üldözték és kiközösítették a zsidókat a második világháború elÅ‘tt és alatt, mindazonáltal kétségbe vonnak bizonyos megle­hetÅ‘sen valószínűtlen történetet, amik összekapcsolód­nak az úgynevezett holocausttal és emiatt a médiával, amely - mint jól tudják - aránytalanul a cionista zsidók erÅ‘szakos uralma alatt áll.

Kanada és sok európai ország - köztük Franciaor­szág, Németország és Ausztria - börtönbe csukja a pol­gárait, mert azok kétségbe vonnak néhányat a holoca­usttal összefüggÅ‘ legvalószínűtlenebb, a legkétesebb tanúktól és forrásokból származó állítások közül. Néhány példát alább felsorolunk - amikor olvassák Å‘ket, emlékezzenek arra, hogy e példák némelyikét, amelyeket állítólagos "szemtanúk" szolgáltattak, a má­sodik világháborút közvetlenül követÅ‘ Nürnbergi Per folyamán jegyzÅ‘könyvbe foglalták, és arra használ­ták, hogy az emberiség elleni bűnök miatt a náci ve­zetÅ‘ket elítéljék (és a kivégzésüket igazolják). Az érzel­mi reakcióból eredÅ‘ válaszaikat félretéve mennyire valószínű, hogy az alábbi példák bármelyike is tényleg megtörtént?

A gonosz nácik megfosztották a szegény szenvedÅ‘ zsidókat kedvenc háziállataik társaságától. (SZÖRNYÅ° KEGYETLENSÉG!) A gonosz német katona kettészakí­totta a csecsemÅ‘t az anyja szeme láttára (fizikai KÉPTE­LENSÉG).

Henry Kissinger rokonaiból szappant fÅ‘ztek. (A szap­pan-mesét már a holocaust-mese "szállítói" sem fogad­ják el igaznak - Jehuda Bauer, aki zsidó és talán a leg­ismertebb élÅ‘ holocaust-történész, azt állítja, hogy a tör­ténet nem igaz).

A New York Times szerint 1,5 millió zsidó halt meg a majdaneki gázkamrákban. [A New York Times számára sajnálatos módon a történészek, még a zsidó történé­szek is, valamint a "hivatalos" Auschwitz Múzeum a Majdenekben kivégzett zsidók tényleges számát majd­nem 95%-kal lejjebb szállították.]

Az auschwitzi emléktáblát, amely azt állította, hogy 4 millió zsidó halt meg Auschwitzban, 1989-ben szép csendben 1,5 millióra változtatták. (Mi történt a többi 2,5 millióval?)

A gonosz nácik elektromos áramot vezettek a padlóba, hogy megöljék a zsidókat. (Teljesen nevetsé­ges.)

A hitvány nácik egy atombombát használtak a zsidók elhamvasztására Auschwitzban. (Ne nevessenek: ez a tanúvallomás tényleg elhangzott a Nemzetközi Katonai Törvényszéken Nürnbergben, és felhasználták valósá­gos emberek felakasztásának igazolására olyan bűnö­kért, amelyeket azok sohasem követtek el.)

Zsidó vér gejzírjei törtek fel a földbÅ‘l HÓNAPOKIG a gyilkosság után. (Ugyan-ugyan! - A vér nagyon gyor­san megalvad [besűrűsödik]; ez az oka annak is, hogy miért nem vérzünk el halálosan kis ütésektÅ‘l.]

Egy folyó vörössé vált zsidó vértől (szóról-szóra a St. Petersburg Times szerint).

A hangadó média életben tartja egy zsidó sztoriját, aki túlélte a hatszoros elgázosítást - "esetleg a gyerme­kek szervezete jobban ellenáll a gáznak" - állítja a "túlélÅ‘". (A tény az, hogy nem áll jobban ellen - keve­sebb gáz elég ahhoz, hogy megöljön egy gyermeket.)

És hosszasan folytathatnám, de azt hiszem, értik a be­számolók képtelenségét. Mindazonáltal a fontos tény az, hogy ha Önök azt mondanák, hogy a fenti sztorik bármelyike nem igaz, vagy akár kérdéses, börtönbe ke­rülnének Németországban, Ausztriában, Franciaország­ban és számos más európai országban, és még holoca­ust-tagadók is lennének.

Kizárólag ez okból állok a nyilvánosság elé és nyil­vánítom magam holocaust-tagadónak. Nem vagyok haj­landó elfogadni, hogy idegen kormányok kényszerítse­nek (köztük Izrael Állama, amely olyan törvényt hozott, amelyben jogot formál arra, hogy az úgynevezett holo­caust-tagadókat üldözze, bárhol élnek is azok, akár itt, az USA-ban is); nem fogadom el, hogy az alkotmányunk és a szólásszabadság joga átkozott legyen!

Soha többé nem fogom feladni az intellektuális sér­tetlenségemet, és nem fogok meghódolni az olyan gyá­va akadémikusok/tudósok elÅ‘tt, akik nem engedik meg tanítványainak, hogy minden forrást felhasználva tanul­mányozzák a holocaustot - jómagam is áldozata voltam e gyáva, hazug embereknek. Azt a történelmi szennyet kellett termelnem, amit ok kívántak, hogy megszerez­hessem a jói megérdemelt tudományos fokozataimat (az igazság az, hogy az Å‘ gyávaságuk dönt mindenrÅ‘l). Semmi okunk sincs arra, hogy valaha is valamit várjunk tÅ‘lük, és minden okunk megvan arra, hogy eltávolítsuk Å‘ket az akadémiáról, mihelyt az igazság mindenütt is­mertté és elfogadottá válik.

Holocaust-tagadónak vallom magamat, nem azért, mintha kétségbe vonnám, hogy a második világháború alatt a nácik kiközösítették és üldözték a zsidókat, ha­nem azért mert kötelességem támogatni azokat, akik beszélni akarnak Önöknek a fentiekrÅ‘l, akik meg akar­ják mutatni Önöknek azt a hatalmas mennyiségű anya­got, amely a kívülálló számára úgy szerepel, mintha evidencia lenne, de ellentmond önmagának, cáfolja ön­magát, és cáfolják a reális tények, a tudományos tények, a realitás!

A holocaust-sztori, ahogy Önök ismerik, hamis, tor­zított, félremagyarázott, gyakran kitalált, és sokszor nem alapszik máson, mint fantasztikus hazugságokon.

Holocaust-tagadó vagyok, mivel Izrael azt mondja, hogy nem lehetek.

Holocaust-tagadó vagyok, mert Németország, Ausztria és Franciaország az emberek tízezreit börtö­nözte be pusztán azért, mert megkérdÅ‘jelezték a "hiva­talos" mese néhány szerfölött kérdéses vonatkozását.

Holocaust-tagadó vagyok, mivel megismertem olyan kiváló embereket, mint Ernst Zündel, David Irving, Germar Rudolf, Siegfried Verbeke, Horst Mahler, Robert Faurisson és másokat, akik pusztán azért bűnösök, mert meg akarják ismertetni Önökkel azokat a tényeket, amelyeket a cionista média és a cinkos nyugati kormá­nyok nem hajlandók Önökkel megismertetni.

Holocaust-tagadó vagyok, pedig nem volna szabad annak lennem, legalábbis a "programozás" szerint, amelynek mindannyian alá vagyunk vetve születésünk­tÅ‘l a halálunkig.

Holocaust-tagadó vagyok, mert nem félek a következményétÅ‘l - tudom, hogy jó harcot harcolok, és tudom, hogy a becsületes történelmi revizionizmus vé­gül gyÅ‘zni fog. Az igazság mindig diadalmaskodik!

Holocaust-tagadó vagyok; Izrael és a cionizmus le­gyen átkozott!

Curt Maynard
Politically Correct Apostate

Szittyakürt 2007. július
(Fordította: Tudós - Takács János)« Vissza
Kapcsolódó anyagok

 


PageRank ellenőrzés

Honlaptérkép

 
 

A HunniaNet.net szerkesztői kijelentik, hogy a HunniaNet oldalain megjelenő írások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállalnak, mindenkor a szerzők viselik az erkölcsi, politikai és jogi felelősséget, úgy a polgári jogi, mind a büntetőjogi következményeket illetően.